Quy định mới của Bộ Xây dựng về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình

Quy định mới của Bộ Xây dựng về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình

Ngày 06/02/2018, Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BXD về quy định bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ

Ngày 06/02/2018, Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BXD về quy định bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng (“Thông tư 02/2018/TT-BXD”) thay thế Quyết định số 29/1999/QĐ-BXD ngày 22/10/1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường ngành Xây dựng (“Quyết định 29/1999/QĐ-BXD”). Phù hợp với Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, những quy địnhmới trong Thông tư 02/2018/TT-BXD được kỳ vọng sẽ nâng cao hơn nữa trách nhiệm của chủ đầu tư cũng như nhà thầu trong vấn đề bảo vệ môi trường khi thi công các công trình xây dựng.


Cụ thể, ngay tại Điều 3 Thông tư 02/2018/TT-BXD đã quy định rõ trách nhiệm đối với chủ dự án, bao gồm:

 • Lập kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường trên cơ sở chương trình quản lý môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc 
 • Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cấp có thẩm quyền xác nhận; 
 • Bố trí nhân sự phụ trách về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường để kiểm tra, giám sát nhà thầu thực hiện kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường và các quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng;
 • Bố trí đầy đủ kinh phí để thực hiện kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng;
 • Tổ chức kiểm tra, giám sát các nhà thầu tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình;
 • Đình chỉ thi công và yêu cầu nhà thầu khắc phục để đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường khi phát hiện nhà thầu vi phạm nghiêm trọng các quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường nghiêm trọng;
 • Phối hợp với nhà thầu thi công xây dựng công trình xử lý, khắc phục khi xảy ra ô nhiễm, sự cố môi trường; kịp thời báo cáo, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết ô nhiễm, sự cố môi trường nghiêm trọng và các vấn đề phát sinh.

Đối với nhà thầu thi công xây dựng, Điều 4 Thông tư 02/2018/TT-BXD cũng ghi nhận các trách nhiệm sau:

 • Thực hiện kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường và các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công gói thầu;
 • Bố trí nhân sự phụ trách về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường để thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án;
 • Xây dựng và thực hiện nội quy, quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình;
 • Tổ chức lập, trình chủ dự án chấp thuận các giải pháp kỹ thuật, biện pháp bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình;
 • Tổ chức tập huấn, phổ biến hướng dẫn các nội quy, quy trình, biện pháp bảo vệ môi trường cho cán bộ, công nhân, người lao động và các đối tượng có liên quan trên công trường;
 • Dừng thi công xây dựng công trình khi phát hiện nguy cơ xảy ra ô nhiễm, sự cố môi trường nghiêm trọng và có biện pháp khắc phục để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi tiếp tục thi công;
 • Thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
Bên cạnh đó, Thông tư 02/2018/TT-BXD cũng đặc biệt chú trọng đến những quy định liên quan đến chế độ Báo cáo công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất ngành Xây dựng. Cụ thể, Điều 5 của Thông tư 02/2018/TT-BXD đã ghi nhận các cơ sở sản xuất ngành Xây dựng phải có trách nhiệm:
 • Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường bằng văn bản định kỳ 01 (một) lần/năm và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 31 tháng 12 hàng năm; và 
 • Phải thường xuyên cập nhật và lưu trữ các thông tin, dữ liệu của báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên phần mềm quản lý trực tuyến cơ sở dữ liệu môi trường ngành Xây dựng tại địa chỉ trang thông tin điện tử: http://dulieumoitruong.xaydung.gov.vn/.
Thông tư 02/2018/TT-BXD sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2018!

Vietthink News

CÁC bài viết liên quan

Đội ngũ thiết kế

Đội ngũ thiết kế xây dựng Bách Tấn Phát
Đội ngũ thiết kế xây dựng Bách Tấn Phát
Đội ngũ thiết kế xây dựng Bách Tấn Phát
Đội ngũ văn phòng chuyên nghiệp tại Công ty
Đội ngũ văn phòng chuyên nghiệp tại Công ty
Đội ngũ văn phòng chuyên nghiệp tại Công ty
Nhân viên chăm sóc và tư vấn khách hàng xây dựng
Nhân viên chăm sóc và tư vấn khách hàng xây dựng
Nhân viên chăm sóc và tư vấn khách hàng xây dựng
Tổng quan về công ty xây dựng Bách Tấn Phát
Tổng quan về công ty xây dựng Bách Tấn Phát
Tổng quan về công ty xây dựng Bách Tấn Phát

Buổi họp mặt các giám sát công trình tại Bách Tấn Phát

Buổi họp mặt các giám sát công trình tại Bách Tấn Phát
Buổi họp mặt các giám sát công trình tại Bách Tấn Phát
Buổi họp mặt các giám sát công trình tại Bách Tấn Phát
Đội ngũ giám sát và thi công xây dựng chuyên nghiệp
Đội ngũ giám sát và thi công xây dựng chuyên nghiệp
Đội ngũ giám sát và thi công xây dựng chuyên nghiệp
Đội ngũ thi công biệt thự phần thô chuyên nghiệp
Đội ngũ thi công biệt thự phần thô chuyên nghiệp
Đội ngũ thi công biệt thự phần thô chuyên nghiệp
Đội ngũ xây dựng nhà trọn gói tại TPHCM
Đội ngũ xây dựng nhà trọn gói tại TPHCM
Đội ngũ xây dựng nhà trọn gói tại TPHCM

Bình luận

Call: 098.674.8836